Regulamin

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez firmę CZYSTA ADRENALINA

1. WARUNKI OGÓLNE I ZAWARCIE UMOWY

1.1. Niniejsze warunki uczestnictwa (dalej zwane „Warunkami”) i oferta znajdująca się na stronie www.czystaadrenalina.pl stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej (dalej zwanej: „Imprezą”) organizowanej przez CZYSTA ADRENALINA Kamil … dalej zwanej: „ORGANIZATOREM”. Oferta określa cenę Imprezy i świadczenia nią objęte.
1.2. Uczestnik zobowiązany jest przeczytać Warunki przed wysłaniem zgłoszenia o udział w imprezie. Poprzez przyjęcie niniejszych Warunków Uczestnik wyraża zgodę, aby stały się one częścią zawartej z ORGANIZATOREM umowy o świadczenie usług turystycznych.
1.3. Zawarcie umowy o udział w Imprezie turystycznej następuje z chwilą przyjęcia przez ORGANIZATORA zgłoszenia Uczestnika to jest podpisania druku Umowy- Zgłoszenia, wysyłanego za pomocą poczty elektronicznej, przez przedstawiciela ORGANIZATORA i Uczestnika Imprezy lub z chwilą przesłania drogą elektroniczną zgłoszenia uczestnictwa (formularza zgłoszeniowego) przez Uczestnika oraz wpłacenia przez Uczestnika imprezy wymaganej zaliczki, o której mowa w pkt. 3.1 Warunków. Dopłatę do pełnej wartości imprezy Uczestnik zobowiązany jest dokonać najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
1.4. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić czy wystawiony dowód wpłaty (przelewu bankowego) jest zgodny z wcześniejszą rezerwacją oraz sprawdzić aktualność swoich danych (adres, datę urodzenia, imię, nazwisko, PESEL itp.).
1.5. Przy zawieraniu umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do ORGANIZATORA. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie ORGANIZATORA.
1.6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych uprawniających do przekroczenia granicy RP i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się udaje, w szczególności paszportu lub dowodu osobistego (jeżeli wycieczka odbywa się na terenie Unii Europejskiej), ważnej wizy w przypadku konieczności jej posiadania (o ile nie zapewnia tego Organizator), wymaganego zaświadczenia lekarskiego, dowodu wpłaty.
1.7. Uczestnik jest zobowiązany informować ORGANIZATORA o zmianie nazwiska, adresu, numeru telefonu. Informacje takie powinny być przekazane najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności, ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe.
1.8. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość zmiany ceny, najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, w przypadku udokumentowanego podwyższenia ceny z jednej z następujących przyczyn: wzrost kursów walut, kosztów transportu, taryf i opłat urzędowych, podatków. O zmianie ceny imprezy ORGANIZATOR zawiadamia Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej. Uczestnik ma prawo, w terminie 5 dni od daty zawiadomienia, do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów. 1.9. ORGANIZATOR może przed rozpoczęciem Imprezy zmienić Warunki umowy z Uczestnikiem jeżeli jest do tego zmuszony z przyczyn od niego niezależnych. ORGANIZATOR zawiadamia niezwłocznie Uczestnika o zmianie Warunków Umowy z podaniem przyczyny zmiany Warunków oraz potwierdza zmianę Warunków za pomocą poczty elektronicznej. Uczestnik niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie określonym w powiadomieniu, powinien za pomocą poczty elektronicznej poinformować ORGANIZATORA czy przyjmuje proponowaną zmianę Warunków umowy, czy też odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.
1.10. ORGANIZATOR ma prawo do odwołania Imprezy turystycznej: a) w przypadku braku określonego w Umowie wymaganego minimum Klientów – uczestników danej Imprezy, nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy, b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, c) z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA, w szczególności decyzji władz państwowych, zamieszek, strajków, itp.
1.11. Jeżeli ORGANIZATOR odwoła imprezę, Uczestnik ma prawo alternatywnie do: a) udziału w imprezie zastępczej zaoferowanej przez ORGANIZATORA, b) zwrotu wszystkich wniesionych kosztów.
1.12. Gdy przyczyną odwołania imprezy turystycznej przez ORGANIZATORA były zdarzenia wskazane w pkt 1.10 a-c, Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania odszkodowania z tytułu niewykonania Umowy.
1.13. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika w związku ze spóźnieniem się na zbiórkę, związane z zaniedbaniem obowiązku posiadania paszportu, wymaganych wiz czy szczepień ochronnych.
2. PRZEWÓZ

2.1. W przypadku wyjazdów autokarowych ORGANIZATOR wprowadza limit bagażu, który wynosi 20 kg dla bagażu głównego oraz 5 kg dla bagażu podręcznego. W przypadku wyjazdów snowboardowych i narciarskich, każdy Uczestnik ma prawo zabrać dodatkowo jeden komplet sprzętu snowboardowego lub narciarskiego. Każdy Uczestnik Imprezy może dodatkowo posiadać jedną sztuką bagażu podręcznego o wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera. Sprzęt sportowy powinien być umieszczony w przeznaczonych do tego pokrowcach. Z uwagi na przewidziane przez przepisy prawa limity ładowności autokaru, ORGANIZATOR lub jego przedstawiciel, jak również obsługa autokaru może odmówić Uczestnikowi zabrania bagażu przekraczającego powyższe limity. 2.2. Podczas podróży autokarem oraz podczas przebywania w autokarze obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek. W przypadku skandalicznego zachowania (picie alkoholu, palenie tytoniu, przyjmowania innych używek) ORGANIZATOROWI przysługuje prawo zmuszenia Uczestnika do opuszczenia autokaru. Zachowania opisane w pkt. 2.2 są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy Uczestnika. W tej sytuacji ORGANIZATOR potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem Imprezy jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania do realizacji umowy. ORGANIZATOR zwolniony jest ze zwrotu kosztów za nieodbytą podróż.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. W ciągu trzech dni roboczych od podpisania Umowy Uczestnik wpłaca ORGANIZATOROWI zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałą część ceny Uczestnik obowiązany jest wpłacić nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika chęci uczestniczenia w Imprezie, w terminie krótszym niż na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia całej ceny Imprezy w dniu podpisania Umowy.
3.2. Płatność następuje gotówką bezpośrednio w biurze ORGANIZATORA lub przelewem na rachunek bankowy ORGANIZATORA, wskazany na umowie. W przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu dniem zapłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek ORGANIZATORA.
3.3. W przypadku niedokonania przez Uczestnika wpłaty pozostałej części ceny w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, Umowa ulega rozwiązaniu. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy turystycznej.
3.4. Cena Imprezy obejmuje świadczenia i usługi wymienione w Umowie jako wliczone w cenę Imprezy. Uczestnik samodzielnie płaci dodatkowo za świadczenia i usługi wymienione w Umowie jako niewchodzące w skład usług i świadczeń wliczonych w cenę Imprezy.

4. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE

4.1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących i ważnych dokumentów upoważniających go do przekroczenia granic.
4.2. Przy wyjeździe transportem własnym, ORGANIZATOR może wydać skierowanie/voucher na świadczenia w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy, nie wcześniej jednak niż po wniesieniu przez Uczestnika pełnej wpłaty ceny Imprezy. Skierowanie/voucher niewykorzystany w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie podlega reklamacji i nie może być zrealizowany w innym terminie.
4.3. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za przebieg Imprezy zgodny z programem raz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne wadliwe wykonywanie Umowy należy zgłaszać niezwłocznie – najpóźniej do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia – wykonawcy usługi oraz ORGANIZATOROWI Imprezy na piśmie do pilota/rezydenta ORGANIZATORA lub do wskazanego w programie lub na voucherze/skierowaniu przedstawiciela ORGANIZATORA za granicą lub w kraju, bądź pisemnie do ORGANIZATORA Imprezy, który dołoży wszelkich starań i z którym należy współdziałać, aby wyeliminować zasadne niezgodności w realizacji Imprezy. Nie zgłoszenie wadliwego wykonywania umowy w formie pisemnej w trakcie trwania Imprezy powoduje uniemożliwienie naprawienia szkody przez ORGANIZATORA. ORGANIZATOR nie odpowiada za realizację imprez fakultatywnych nabywanych przez Uczestnika dodatkowo za granicą u innego organizatora turystyki.
4.4. Wszelkie odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej i udokumentowanej szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez ORGANIZATORA. ORGANIZATOR ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy do wysokości ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie, to nie dotyczy szkód na osobie.
4.5. Pilot/rezydent jest formalnym przedstawicielem ORGANIZATORA, zapewnia Uczestnikom przebieg Imprezy zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od Uczestników reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeśli reklamacja jest złożona na piśmie, ma obowiązek potwierdzania jej przyjęcia. Nie złożenie reklamacji w trakcie trwania Imprezy może uniemożliwić naprawienie szkody.
4.6. Jeżeli zgłoszona wada w realizacji Imprezy nie została naprawiona Klient ma prawo złożyć pisemną Reklamację. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej u pilota (przy imprezach, w których pilot uczestniczy) lub bezpośrednio u ORGANIZATORA – osobiście albo listem poleconym – do 14 dni od dnia zakończenia imprezy. ORGANIZATOR jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Imprezy w przypadku zgłoszenia pisemnej reklamacji u pilota lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji złożonej po zakończeniu imprezy u ORGANIZATORA (w przypadku wysyłki decyduje data nadania).
4.7. ORGANIZATOR nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji Imprezy oraz za niemożność realizacji Imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działania wojenne, ataki terrorystyczne lub inne okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika, na które ORGANIZATOR nie ma wpływu. Przedmiotem roszczeń nie mogą być, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy, okoliczności powodujące w jego ocenie utrudnienia lub niewygody.
4.8. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
4.9. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania miejscowego prawa i zwyczajów, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń pilota.
4.10. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
4.11. Podczas trwania imprezy ORGANIZATOR nie bierze odpowiedzialności za: wady lub niewykonanie świadczeń przez miejscowych usługodawców, z którymi Uczestnik zawarł bezpośrednio umowy na organizację wycieczek lokalnych i imprez fakultatywnych, wynajem samochodów itp., szkody poniesione przez Uczestnika wskutek udziału w grach sportowych i innych wydarzeniach nie organizowanych przez Biuro, w których Uczestnik wziął udział z własnej woli.

5. UBEZPIECZENIE

5.1. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności ORGANIZATORA z powodu uszczerbku na zdrowiu lub zgonu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia rozszerzonego o choroby przewlekłe lub inne ryzyka związane z podróżą, a także od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie.
5.2. W cenie Imprezy Organizator zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie. Sumy ubezpieczeń: a) KL 10.000 Euro (Koszty Leczenia), b) Ratownictwo 5.000 Euro, c) NNW 15000zl, 3000 Euro (trwały uszczerbek na zdrowiu) d) 3.000 Euro (trwały uszczerbek na zdrowiu), e) Bagaż 1000 Euro
5.3. W cenie Imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy lub przerwania uczestnictwa w Imprezie.

6. REZYGNACJA I ZWROTY

6.1. Uczestnik może zrezygnować z Imprezy w każdym czasie za pisemnym powiadomieniem ORGANIZATORA o swojej rezygnacji. Za datę rezygnacji uznaje się dzień otrzymania przez Organizatora pisemnej informacji o rezygnacji, dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie wykona czynności wynikających z Umowy takich jak na przykład dostarczenie w terminie wymaganych do uczestniczenia w Imprezie dokumentów, potwierdzenie udziału w Imprezie po otrzymaniu od ORGANIZATORA zawiadomienia o zmianie istotnych warunków Umowy lub dzień rozpoczęcia Imprezy w przypadku gdy Uczestnik nie weźmie w niej udziału.
6.2. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z Imprezy z przyczyn nieleżących po stronie ORGANIZATORA, w tym w szczególności z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, tranzytu jak również pobytu w krajach przewidzianych w Programie Imprezy Turystycznej (np. paszportu, wizy, odpowiednich szczepień), niedotrzymania przez Uczestnika określonych w Umowie terminów dostarczenia dokumentów, nieprzybycia lub nieprzybycia w terminie na miejsce zbiórki – rozpoczęcia Imprezy, niezgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń wykupionych przez Uczestnika do pilota lub rezydenta lub innego przedstawiciela ORGANIZATORA wskazanego w voucherze, choroby lub innych wypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne ORGANIZATOR potrąca z ceny Imprezy koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem do właściwej realizacji umowy oraz swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania.
6.3. Rozliczenie dokonywane jest indywidualnie, na podstawie faktycznie poniesionych przez ORGANIZATORA kosztów związanych z rezygnacją Uczestnika. Szacunkowo koszty te wynoszą:
a) 10% ceny Imprezy przy rezygnacji w terminie do 41 dnia przed rozpoczęciem Imprezy, b) 35% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 40 a 31 dniem przed rozpoczęciem Imprezy, c) 50% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem Imprezy, d) 70% ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w okresie między 14 a 4 dniem od rozpoczęcia Imprezy, e) 100 % ceny Imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem Imprezy. 6.4. Potrącenia z powodu rezygnacji przez Uczestnika z Imprezy następują niezależnie od daty (dnia) zawarcia Umowy.
6.5. Zwrotu wpłaconej przez Uczestnika ceny Imprezy po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z pkt 6.2 VI ORGANIZATOR dokonuje w terminie 14 dni od dnia rezygnacji przez Uczestnika z Imprezy.
6.6. W przypadku, gdy Uczestnik, rezygnując z Imprezy, przeniesie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, która to osoba spełni wszystkie warunki udziału w Imprezie, w tym dotyczące posiadania odpowiednich dokumentów i pozwoleń niezbędnych do uczestniczenia w Imprezie takich jak wiza, paszport itp. Organizator potrąci z ceny Imprezy poniesione przez Organizatora z tego tytułu koszty. Przeniesienie uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy będzie skuteczne w stosunku do Organizatora tylko wówczas, gdy Uczestnik poinformuje Organizatora na piśmie o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W przypadku wykupienia przez Uczestnika tylko jednego miejsca w pokoju, jeśli ORGANIZATOR nie dysponuje pokojami jednoosobowymi, Uczestnik godzi się na to, aby do zajmowanego przez niego pokoju dokwaterowano innego Uczestnika Imprezy lub na dokonanie dopłaty za pozostałe miejsca noclegowe znajdujące się w pokoju.
7.2. Uczestnik w czasie trwania Imprezy jest zobowiązany stosować się do wskazówek i poleceń pilota Imprezy (w tym instruktora i wychowawcy) oraz rezydenta.
7.3. Uczestnik w czasie trwania Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów celno-wizowych i dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze lub innych środkach lokomocji oraz obowiązujących tam regulaminów i zwyczajów.
7.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec ORGANIZATORA lub osób trzecich za szkody powstałe z jego winy. Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.
7.5. Za ewentualnie powstałe szkody na osobie lub mieniu Uczestnika lub osoby trzeciej spowodowane przez Uczestnika jazdą na snowboardzie lub na nartach poza czasem prowadzonego przez ORGANIZATORA szkolenia i bez nadzoru Instruktora, jak również jazdą poza wyznaczonymi szlakami odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
7.6. Uczestnik obowiązuje również zakaz spożywania alkoholu oraz przyjmowania używek podczas uczestniczenia w programie szkoleniowym snowboardowym lub narciarskim prowadzonym przez ORGANIZATORA. Za ewentualnie powstałe szkody na osobie lub mieniu Uczestnika lub osoby trzeciej, jak również w sprzęcie wypożyczonym od ORGANIZATORA spowodowane przez Uczestnika będącego pod wpływem alkoholu lub innych używek odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
7.7. W przypadku wyjazdów ze szkoleniem snowboardowym lub narciarskim w cenie wyjazdu, klient zobowiązany jest do złożenia przed wyjazdem pisemnej deklaracji chęci udziału w szkoleniu. W innym przypadku ORGANIZATOR nie ma obowiązku zapewnienia w/w szkolenia danej osobie.